Datum: 30-11-2022 - 04:43
18
feb
'20
Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen is geen advies gevraagd omtrent vergunning vervoer Formule 1 teams via het strand.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen is geen advies gevraagd omtrent vergunning vervoer Formule 1 teams via het strand.

De adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen is door de gemeente ingesteld om advies uit te brengen in kwesties die de belangen van natuur en milieu raken, en in kwesties waarin natuur- en milieuaspecten meegewogen dienen te worden. Recent hebben zij uit de media moeten vernemen dat het college van B&W voornemens is in te stemmen met een aanvraag van drie Formule 1 teams om zich naar de race in Zandvoort te verplaatsen over het strand...

De adviesraad heeft de volgende brief daarover naar het college gezonden:

Momenteel werft de gemeente, als uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling, leden voor de adviesraad; de zittende adviesraad is echter terecht nog geen décharge verleend. Het spreekt voor zich dat het voornemen tot een verplaatsing over het strand door het rustgebied van Noordvoort dus voor advisering had moeten worden voorgelegd. De adviesraad betreurt dat dit niet is gebeurd. Hierbij brengen we u dus ongevraagd een advies terzake uit.

De gemeente Noordwijk heeft in samenwerking met andere partners, waaronder de gemeente Zandvoort en de provincie, het rustgebied Noordvoort gerealiseerd, als uitvloeisel van haar eigen natuurbeleidsplan. Het rustgebied beoogt kwetsbare soorten betere bescherming te bieden. In het
broedseizoen zijn zo betere condities voor broedvogels gecreëerd. Goedkeuring van de aanvraag van drie Formule 1 teams om zich te mogen verplaatsen over het strand, door het rustgebied, is in strijd met de doelstellingen van het natuurbeleidsplan en Noordvoort, en is schadelijk voor de natuurfuncties in het gebied, temeer daar de verplaatsing midden in het broedseizoen plaatsvindt. Om dezelfde redenen achten we toestemming voor de aanvraag juridisch in strijd met nationale en internationale regelgeving met betrekking tot natuur.

Deze activiteit schept een gevaarlijk precedent en zendt een verkeerde boodschap aan andere strandgebruikers, die dringend worden verzocht de bepalingen van het rustgebied wél te respecteren. De ongebruikelijke verplaatsing zal bovendien veel publieke belangstelling trekken, die extra schade zal veroorzaken aan het duingebied, het rustgebied en de daar te beschermen natuurwaarden.

Naar de mening van de adviesraad zijn er voldoende alternatieven voor de verplaatsing van de teams naar Zandvoort via de gebruikelijke infrastructuur; het gegeven dat daarvoor speciale voorzieningen zoals politiebegeleiding moeten worden getroffen is geen valide argument. Dergelijke voorzieningen zijn bij grote evenementen allerminst ongebruikelijk. Bovendien zullen ook voor de strandverplaatsing soortgelijke voorzieningen moeten worden getroffen, ook al gelet op de te verwachten grote publieke belangstelling.

Alles overziend adviseert de raad het college van B&W van de gemeente Noordwijk met klem om geen toestemming te verlenen voor de verplaatsing via het strand en bestaande alternatieve opties te benutten.

Hoogachtend,
Dorine Putman-Devilee,
Voorzitter adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.