Datum: 01-12-2022 - 13:46
04
me
'20
Alternatieve locaties voor fusie Wakersduin en Zeehonk onderzocht, voorkeur voor huidige locatie Wakersduin.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Alternatieve locaties voor fusie Wakersduin en Zeehonk onderzocht, voorkeur voor huidige locatie Wakersduin.

Op grond van het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs wordt momenteel onderzocht of een fusieschool van de Zeehonk en de Wakersduin kan worden gerealiseerd op de huidige locatie van de Wakersduin. Naar aanleiding van vragen c.q. opmerkingen van de raad en ingekomen notities van de medezeggenschapsraad van de Zeehonk is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar alternatieve locaties voor de voorgenomen fusieschool...

Uit het onderzoek naar alternatieve locaties, uitgevoerd door VDH -managers B.V., blijkt dat in de kern Noordwijk aan zee twee ruimtelijke scenario's voor de huisvesting van een fusieschool mogelijk zijn: dat is een fusieschool met een dependance op de bestaande locatie van de Zeehonk én een dependance op de huidige locatie van de Wakersduin. Het alternatief is een fusieschool op de huidige locatie van de Wakersduin, waarbij de Zeehonk wordt gesloten. Uit het onderzoek blijkt ook dat andere kavels in de nabijheid niet genoeg ruimte bieden voor een fusieschool. 

Het onderzoek wordt ook gezonden naar het bestuur van de Wakersduin en de Zeehonk. Het schoolbestuur kan de uitkomsten van het onderzoek verwerken in de fusie-effectrapportage. Hierbij worden ook de medezeggenschapsraden van de Zeehonk en de Wakersduin betrokken. Op grond van de fusieeffectrapportage wordt een besluit genomen over de locatie(s) van de fusieschool. De raad besluit vervolgens of er middelen voor renovatie of vervangende nieuwbouw beschikbaar worden gesteld. Daartoe zal een vervolgvoorstel uitgewerkt worden.

De volgende 6 opties zijn onderzocht:

1. Vestiging fusieschool op de huidige locatie van Zeehonk, Julianastraat 11

2. Vestiging fusieschool op de Hoogwakersbosstraat 12 (DPO-gebouw)

3. Vestiging fusieschool op het Parkeerterrein Wantveld

4 Schoolstraat la (237 m2) en lb (1420 m2)

5. Percelen (onbebouwd en/of waar leegstand is) in eigendom van de gemeente

6. Percelen (onbebouwd en/of waar leegstand is) in eigendom van derden

Het voorkeursscenario
1. Vestiging fusieschool op de huidige locatie van Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22
De kavel van 3890 m2 voldoet aan de vereiste perceelgrootte van 3000 m2. Volgens het bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte 8 meter, het perceel mag voor 70% worden bebouwd.
Voordelen van deze optie:
a) Het nieuwste bouwdeel uit 2009, zijnde 217 m2 kan blijven staan blijven staan. Dit geeft een financieel voordeel voor de gemeente.
b) Aan de wens van het onderwijzend personeel om extra parkeerplaatsen te realiseren kan worden voldaan.
c) Voor ouders en bewoners is het van belang dat het haal- en breng verkeer nabij scholen soepel kan verlopen. Hiervoor kan een Kiss and Ride-strook uitkomst bieden. Bij deze variant is daarvoor voldoende ruimte.
d) In het geval de gymzaal aan Stijntjesduinstraat moet worden vervangen, kan dit op het terrein van de school worden gerealiseerd. Het onderwijs is gebaat bij gymlocaties zo dicht als mogelijk bij de school in verband met de looptijd van en naar de gym locatie.
e) In geval het schoolbestuur over wil gaan tot het inrichten van een Integraal Kind Centrum kan dit op dezelfde locatie gerealiseerd worden.

Bijkomende voordelen gemeente zijn:
f) Voor een aantal geplande projecten, kan het schoolgebouw aan de Julianastraat worden benut als tijdelijke schoolvoorziening. De gemeente bespaart de kosten van een tijdelijke schoolvoorziening. Voordeel voor de scholen: dit gebouw is kwalitatief beter dan het plaatsen van noodlokalen.
g) Op termijn valt de schoollocatie aan Julianastraat 11 vrij. Het terrein zou dan ruimte kunnen bieden voor de bewoners: parkeren, spelen, bewegen en groen.
h) Indien de gymzaal aan Stijntjesduinstraat vervangen moet worden, past dit op het terrein van de school en valt de locatie aan Stijntjesduinstraat vrij. Het terrein kan herontwikkeld worden.
i) In geval er ooit besloten wordt dat er 3 keer in de week gegymd moet worden, is er een mogelijkheid in de Kern Noordwijk aan Zee. Dit is in het belang van het onderwijs en van de gemeente.
j) In geval er een onvoorziene uitbreiding voor het onderwijs in de Kern Noordwijk aan Zee nodig is, blijft hiervoor nog een mogelijkheid beschikbaar.

Conclusie
Gelet op de (on-)mogelijkheden van de onderzochte opties blijft qua locatie de voorkeur uitgaan naar vervangende nieuwbouw voor de fusieschool Wakersduin/Zeehonk op de kavel Hoogwakersbosstraat 22 op grond van kavelgrootte, parkeren/verkeer, bestemmingsplan en de doorlooptijd tot en met de realisatie. Wel dient de update van de leerlingenprognose en parkeernota te worden meegenomen bij de doorontwikkeling van de plannen.

Alternatief scenario
De gemeente Noordwijk heeft gehoor gegeven aan de wens vanuit het schoolbestuur om te onderzoeken of gekomen kan worden tot 1 vestiging van de beoogde fusieschool. Sophia Scholen heeft nadrukkelijk aangegeven dat uit educatieve overwegingen een unilocatie de voorkeur verdient. Gemeente Noordwijk onderschrijft het belang van kwalitatief goed onderwijs. Daarom is 1 gebouw voor de beoogde fusieschool als voorkeursscenario benoemd in het IHP.

Gelet op de zorgplicht van de gemeente is er ook een alternatief denkbaar om aan de capaciteitsbehoefte van de beoogde fusieschool ook in de toekomst tegemoet te komen. Het alternatief zou kunnen zijn een hoofdvestiging aan de Hoogwakersbosstraat 22 en een
tweede locatie aan de Julianastraat 11. De beide schoollocaties zijn op een afstand van ca 800 meter van elkaar verwijderd. De fusieschool zou in een alternatief scenario kunnen beschikken over een hoofdvestiging van de Wakersduin voor bijvoorbeeld de midden- en bovenbouw en de onderbouw huisvesten in het huidige schoolgebouw van de Zeehonk. Gelet op de gebruikelijke verwijsafstand bij leegstand in bestaande schoolgebouwen van 2000 meter is dit een realistische optie. 

De Zeehonk (10 lokalen, gemeenschapsruimte, kleuter-gymzaal en 2 schoolpleinen, kinderopvang en peuterspelen) heeft na de brand in 2003 weer 6 nieuwe lokalen gekregen en 4 lokalen zijn gerenoveerd (stichtingsjaar 1978). Dit schoolgebouw zou geschikt kunnen worden gemaakt voor de onderbouw van de fusieschool in combinatie met kinderopvang. Nadelig gevolg bij de keuze voor dit alternatief is dat de geplande carrousel van (ver-)bouw van scholen in het IHP verstoord wordt doordat de Julianastraat 11 niet vrijkomt als wissellocatie. Er is dan voor de bouwprojecten uit het IHP een voorziening voor tijdelijke huisvesting nodig. Een geschikte locatie hiervoor is lastig te vinden. Mogelijk moeten leerlingen daarheen worden vervoerd. Dit betekent extra kosten voor de gemeente en (tijdelijk) verlies aan onderwijstijd voor de school.

Verkeer
Voor zowel het voorkeursscenario als voor het alternatief scenario geldt dat er aandacht moet worden gegeven aan het treffen van verkeersmaatregelen. In het onderzoek van de verkeerswerkgroep 'Duurzaam Veilig op Weg (31-08-2011)' wordt gepleit voor het plaatsen van verkeerslichten of het inzetten van klaar-overs in combinatie met zebrapad en aanbrengen van gekleurde lage drempels (vim hinder voor hulpdiensten) op de kruising Quarles van Uffordstraat /Leon Senfstraat. De Quarles van Uffordstraat vormt de directe route naar het strand waar snel wordt gereden, hetgeen pleit voor aanpassing van de wegvlakken bijvoorbeeld door het aanbrengen van een verbrede middenberm met drempels. Hierdoor wordt het oversteken van leerlingen veiliger doordat in twee delen wordt overgestoken en de verbrede middenberm in combinatie met gekleurde drempels heeft een verkeer remmend effect.

Klik hier voor het plaatje zoekgebied scholen

Foto: Website Wakersduin

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.