26
me
'20
Gemeentenieuws: Geen paardenwei op bollengrond + beantwoording vragen fractie PUUR.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Gemeentenieuws: Geen paardenwei op bollengrond + beantwoording vragen fractie PUUR.

De strijd tegen de verpaarding van het bollenlandschap loopt. De Omgevingsdienst West Holland heeft 264 percelen in beeld. De eerste inspecties zijn uitgevoerd...

Project dat de aandacht heeft
Op 264 percelen zijn er in gemeente Noordwijk activiteiten aangetroffen die niet toegestaan zijn volgens het bestemmingsplan, dat blijkt uit de beantwoording door het college van schriftelijke vragen die PUUR heeft gesteld. Er staan schuurtjes. Het zijn tuinen. Maar meestal gaat het om een paardenwei.

Bollenarsenaal beschermen
De partij wil weten hoe de handhaving verloopt. Hoe is de aanpak van de verpaarding van de bollenstreek georganiseerd? Het college heeft de eind mei 2020 de vragen schriftelijk beantwoord. Een mooi inkijkje in een belangrijk handhavingsproject.

Afspraken
Bollengronden en ons mooie landschap moeten beschermd worden. “Overeenkomstig de afspraken in ISG-verband richt het project zich in deze fase op het strijdig gebruik van de specifiek voor bollengrond bestemde gronden. Daarnaast wordt ook het strijdig gebruik van schuurtjes en opstallen, die zonder vergunning op dergelijke percelen zijn gebouwd, in dit project meegenomen.”

Knip trekken voor handhaving
De Omgevingsdienst West-Holland is uitvoerder. In de periode 2020-2023 is voor het project een bedrag begroot van € 709.992,-. En: “Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de afwijkingen van het bestemmingsplan niet alleen paardenweides betreffen maar dat het hier ook gaat over onder andere volkstuinen en privétuinen.”

Impact van corona op bedrijfsbezoeken
“We streven ernaar het project in 4 jaar af te ronden. De eerste 30 locaties zijn nu deels bezocht en gecontroleerd. Deze bedrijfsbezoeken liggen nu even stil in het kader van de COVID-19 maatregelen. In de loop van het jaar is de planning om nog eens 30 locaties te bezoeken. Per kalenderjaar wordt zo veel als mogelijk een evenwichtige verdeling gemaakt van zowel grotere als kleinere locaties verspreid over de hele gemeente Noordwijk.”

Transparant en vertrouwelijk
De opdrachtgever -de gemeenteraad- krijgt alle gegevens maar het overzicht is wel vertrouwelijk: “De inventarisatie ligt voor u vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp. Het naar personen toe kunnen herleiden van informatie. En aangezien nog niet alle eigenaren zijn geïnformeerd. Willen wij u verzoeken om prudent met dit overzicht om te gaan.”

Lees ook de 'Beantwoording schriftelijke vragen lid van Tol (PUUR) inzake Handhaving strijdig gebruik ISG-gebied'.

Paard of tulp? Lees ook nog eens de 'Intergemeentelijke Structuurvisie Duin- en Bollenstreek'.