Datum: 25-09-2023 - 08:21
28
me
'20
College beantwoordt vragen DOEN!: 'Geen permanente bewoning voor o.a. jongeren en spoedzoekers in recreatiewoningen'.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen DOEN!: 'Geen permanente bewoning voor o.a. jongeren en spoedzoekers in recreatiewoningen'.

Fractie DOEN!: De lopende discussie in onze raad om tot versnelde woningbouw te komen, alsmede de brief van 3 april van minister Van Veldhoven aan de leden van de tweede kamer. En het artikel in NRC van 18 april, waarin wederom duidelijk wordt neergezet dat er in de Randstad een enorm tekort is aan woningen, vooral in de “midden huur” (720-1000 euro), waarbij tevens werd ...

aangegeven dat dit probleem niet op korte termijn zal zijn opgelost. Bovendien heeft de problematiek die samenhangt met de PAS en de Corona pandemie tot nog meer vertraging in plannen en uitvoer geleid. Via de link de aangehaalde passages uit de brief van de Minister die beide betrekking hebben op het faciliteren van (semi-) permanente bewoning van huisjes op recreatieparken. Klik hier voor het volledige nieuwsitem.

Vragen van fractie DOEN! zijn op 25 mei beantwoordt door het college van B&W over: huisvestingsproblematiek.

Vraag 1. Het college geeft in beantwoording van de vragen van DOEN!, datum 27 mrt jl., aan dat, mocht de gemeente Noordwijk besluiten om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, dit door de provincie zal worden tegengehouden. Kunt u aangeven op welke gronden u verwacht dat dit zal gebeuren? En kunt u ook inzage geven in de stukken van de Provincie waarin dit staat?

Antwoord: Zoals aangegeven in de antwoordbrief van 17 maart jl. moet het besluit ook passen in het huidige provinciaal planologisch beleid. Dit is vastgelegd in het omgevingsbeleid Zuid-Holland (zie https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/).

Wanneer de gemeente besluit permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken zal dit besluit naar alle waarschijnlijkheid worden getroffen door een reactieve aanwijzing van de provincie Zuid-Holland en alsdan niet in werking treden.

Afgezien van de wenselijkheid wordt om deze redenen een besluit, waarbij de permanente bewoning van recreatiewoningen op vakantieparken wordt toegestaan, op dit moment niet haalbaar geacht.

Vraag 2. De gemeente Noordwijk heeft veel recreatiewoningen op haar grondgebied. Naar verwachting zal recreatief gebruik van deze accommodaties, als gevolg van de maatregelen die samenhangen met de bestrijding van de Corona pandemie, in ieder geval dit jaar, zeer beperkt zijn.

Dus vragen wij het college om initiatief te nemen om met de parkeigenaren te onderzoeken of het mogelijk is om een percentage van deze woningen tegen een huurbedrag tot 1000 euro per maand (onder nader te bepalen voorwaarden bijvoorbeeld verhuur aan ingezetenen van Noordwijk en gedurende een afgebakende periode) te verhuren.

Antwoord: Op 1 mei jongstleden is de 4e noodverordening in werking getreden en is het recreatief nachtverblijf op campings, bungalowparken, strandhuisjes, Bed & Breakfast en de particuliere verhuur weer mogelijk in de gemeente Noordwijk. Dit geldt alleen voor het recreatief nachtverblijf zonder gedeelde sanitaire voorzieningen en waar de 1,5 meter-maatregel goed uitvoerbaar is.

Ook is door de Minister President op 6 mei aangekondigd dat volledige openstelling bij doorzetten van de positieve ontwikkelingen vanaf 1 juli mogelijk wordt. Recreatief gebruik van de recreatiewoningen is hierdoor weer gewoon mogelijk.

Vraag 3. Tevens vragen we het college om op korte termijn initiatief te nemen tot het aangaan van de discussie met de raad over de verhuur (onder restricties) van recreatiewoningen voor permanente bewoning aan inwoners van Noordwijk bijvoorbeeld jongeren en spoedzoekers. Vooral omdat minister Van Veldhoven in haar brief aangeeft wijziging van het Besluit Omgevingsrecht door te voeren, en zodoende permanente bewoning van woningen op recreatieparken toe te staan.

Antwoord: Het al dan niet mogelijk maken van permanente bewoning van recreatiewoningen vraagt een brede discussie over de wenselijkheid waarbij verschillende invalshoeken en effecten moeten worden bekeken. Daarbij gaat het om de invloed op toerisme, economie, veiligheid, het tot nu toe gevoerde handhavingsbeleid etc.) maar ook om het gemeentelijk beleid t.a.v. de verblijfsrecreatie. Ook het beleid Gebruik woningen, dat 26 mei aan uw raad is voorgelegd, zal daarbij moeten worden meegenomen.

Het uitgangspunt hierbij is het wonen in de kernen en het recreëren en toeristisch verblijven in hotels en recreatieparken. Aanvullend kan gemeld worden dat op dit moment wordt gewerkt aan een aanpak voor het realiseren van tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen zoals spoedzoekers. Mede gelet op de antwoorden onder de punten 2 en 3 raden wij een discussie over verhuur van recreatiewoningen af.

Vraag 4. Bent u het met DOEN! eens dat dit een snelle en voor meerdere partijen passende oplossing kan zijn? Zo nee, waarom niet.

Antwoord: Zie beantwoording onder 3. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.