Datum: 21-03-2023 - 16:38
14
me
'21
Bruisend Noordwijk dient een motie in inzake de paardenweitjes ‘Waarom Weg?’.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Bruisend Noordwijk dient een motie in inzake de paardenweitjes ‘Waarom Weg?’.

Vanuit de fractie van Bruisend Noordwijk zal in de gemeenteraad van 18 mei ’21 een Motie ‘Waarom Weg?’ worden ingediend om het college aan te sporen na overleg met de Stichting ‘Waarom Weg’ te komen tot een alternatief handhavingsplan....

Tot op heden is er vanuit de samenleving en in het bijzonder onze “hobbyboeren” veel weerstand tegen de wijze, waarop door de ODWH (omgevingsdienst West-Holland) wordt opgetreden tegen vaak kleinschalig strijdig gebruik in de Bollenstreek. Het gaat dan om grond, die formeel is bestemd tot bollengrond, maar in de praktijk wordt gebruikt als Dierenweide, Volkstuin, Hakhoutbos, Privétuin of Boomgaard.

Actuele motie lid de Moor (Bruisend Noordwijk) inzake “Waarom Weg?”

De gemeenteraad van Noordwijk, in vergadering bijeen op dinsdag 18 mei ’21,

Constaterende dat

- Er in ISG-verband tussen de gemeenten in de Bollenstreek afspraken zijn gemaakt over het gebruik van bollengrond

- Deze afspraken hun oorsprong vinden in het Pact van Teijlingen uit 1996

- In de loop der jaren er sprake is geweest van strijdig gebruik op veelal overhoeken

zoals paardenweiden, moestuinen, siertuinen of boomgaarden

- Dit strijdige gebuik weliswaar naar de letter van de afspraken in strijd is met de

bestemming, doch niet naar de geest

- Er ingevolge de ISG-afsrpaken niet alleen sprake dient te zijn van een integrale

herstructurering van het bollen- vaste planten en bloemencomplex, maar ook het behoud en de verbetering van het kenmerkende cultuurhistorisch waardevolle (bollen)landschap van de Duin- en Bollenstreek

- De meest recente overeenkomst (ISG2016) daarbij noemt “weiden met blaarkoppen en paarden, kruidenvelden, wandelpaden en natuur”

- Het college, in afstemming met de overige bollengemeenten, vanaf de huidige collegeperiode is gekomen tot handhaving van oneigenlijk gebruik van met name bollengrond

- In de periode van 01-01-1996 tot in ieder geval 01-01-2019, dus 23 jaar lang, geen zichtbare en/of grootschalige handhavingsactivitieiten hebben plaats gevonden

- Er door betrokkenen grote onrust is ontstaan rond dit thema en met name de eigenaren van de vele paardenweiden zich afvragen: “waarom weg, waarom wij, waarom nu?”

- De huidige handhavingsactiviteiten (slechts) zijn opgeschort als gevolg van de COVID-19 pandemie

- Er door de Stichting Waarom Weg op donderdag 11 feburarI een pertitie met 4130 handtekeningen is aangeboden aan zowel de raad als aan het college om te komen tot een integrale oplossing

Overwegende dat

- Het college weliswaar tracht de handhavingsacties toe te passen volgens de regels van maatwerk, doch daarbij wellicht een verkeerde maatstaf hanteert ofwel de lat te hoog legt

- Bij toepassing van het vertrouwensbeginsel volgens bestendige jurisprudentie de periode van niet handhaven ofwel “laissez faire” in acht genomen dient te worden

- Pas in de loop van het jaar 2019 duidelijk werd, dat er (grootschalig) gehandhaafd zou worden en het derhalve billijk zou kunnen zijn om strijdig gebruik, ontstaan in de periode 01-01-1996 tot 01-01-2019, anders tegemoet te treden

- Er gezocht zou kunnen worden naar meer creatieve oplossingen

- Het uitwerken van een Generaal Pardon tegemoet zou komen aan de persoonlijke belangen van betrokkenen, maar ook de oorspronkelijke bestemming intact laten

- Er op deze wijze sprake kan zijn van een win-win-situatie

Verzoekt het college

- Vanuit een positieve grondhouding te komen tot een integrale oplossing van de handhavingsproblematiek rond bollengrond in dialoog met betrokkenen, maar in het bijzonder het bestuur van de Stichting Waarom Weg.

- Te streven naar een voor alle partijen geloofwaardig en acceptabel compromis

- De raad te informeren na afloop van deze besprekingen, doch uiterlijk 1 september 2021

En gaat over tot de orde van de dag

J. de Moor Bruisend Noordwijk

Foto: Mirjam Rutten

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.