Datum: 31-01-2023 - 07:24
08
nov
'21
College beantwoordt vragen fracties CDA, GroenLinks en Lijst Salman over: Misstanden leerlingenvervoer.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen fracties CDA, GroenLinks en Lijst Salman over: Misstanden leerlingenvervoer.

Vragen fractie CDA, GroenLinks, Lijst Salman: Tijdens de commissievergadering van de commissie Welzijn op woensdag 6 oktober 2021 is er ingesproken over het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd een scala aan voorbeelden gegeven van misstanden binnen het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd onder andere gesteld dat leerlingen te laat worden opgehaald en soms zelfs worden vergeten...

Door de inspreker werd expliciet aangegeven dat het hier geen incidenten betreft, maar dat de problematiek structureel van aard is. De fracties van CDA, GroenLinks en Lijst Salman Noordwijk hebben de volgende vragen en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.

Vraag 1.
Is het college bekend met deze problematiek? En zo ja, welke maatregelen / acties heeft het college afgelopen jaar ondernomen?

Antwoord 1:
Het college is goed op de hoogte van knelpunten in het leerlingenvervoer. Bij de vele routes en ritten die goed lopen, werkt de vervoerder aan het behoud van die kwaliteit. Over de routes waar het niet goed loopt zijn wij in gesprek met de opdrachtnemer. Een belangrijke oorzaak van de knelpunten die zich voordoen, is het (landelijke) tekort aan chauffeurs. Na de zomervakantie is de vervoerder hier opnieuw mee geconfronteerd.

Het college heeft de vervoerder eerder al in contact gebracht met het Service Punt Werk met als doel om gezamenlijk mensen toe te leiden naar het chauffeursvak. Jaarlijks wordt een wervingsevenement georganiseerd in Holland Rijnland verband om kandidaten te enthousiasmeren voor de baan van chauffeur leerlingenvervoer.

Daarnaast wordt met ouders besproken of er mogelijkheden zijn om hun kind (met name in het Voortgezet Speciaal Onderwijs) op veilige wijze zelfstandig te leren reizen met een traject Mee op weg. Daarmee neemt de eigen kracht van de leerlingen toe en neemt de afhankelijkheid van collectief vervoer af. Ook wijzen wij ouders er in dit verband altijd op dat er een passende vergoeding beschikbaar is wanneer ouders besluiten hun kind zelf te vervoeren.

Een andere bron van ongemak in het vervoer is de communicatie door de vervoerder. In piekperioden lukt het de vervoerder nog niet altijd om de communicatie op de juiste wijze vorm te geven. In enkele gevallen heeft miscommunicatie vanuit de vervoerder ertoe geleid dat een leerling in een ongewenste situatie terecht is gekomen. De vervoerder is hierop door ons indringend aangesproken. Deze heeft daarop toegezegd op zeer korte termijn zijn communicatieprotocol te herzien en te verbeteren waar nodig. In december 2021 wordt geëvalueerd of de maatregelen tot resultaat hebben geleid.

Vraag 2.
Wij begrepen dat er een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet gaat worden. Is dit juist? Zo ja, wanneer zal dit onderzoek plaatsvinden? En in welke gemeenten wordt dit onderzoek uitgezet? En betreft dit alle gemeente in de Bollenstreek waar deze vervoerder actief is voor wat betreft leerlingenvervoer?

Antwoord 2:
Met de beschikbare informatie hebben wij al goed zicht op de kwaliteit van het vervoer en de mogelijke verbeterpunten. Wij monitoren de meldingen aan de vervoerder en bemiddelen zo nodig tussen ouders en vervoerder. Ook hebben wij de vervoerder gevraagd goede aandacht te houden voor de klanttevredenheid. Onze eerste prioriteit ligt bij het oplossen van de gesignaleerde knelpunten. Klanttevredenheid is belangrijk en behoeft uiteraard blijvende aandacht. Een onderzoek daar naar is wat ons betreft secundair en opvolgend aan het oplossen van de knelpunten. In het subregionaal overleg met de portefeuillehouders zal hierover worden gesproken, zodat wij een integraal beeld krijgen van de kwaliteit van het vervoer en mogelijke verbeterpunten.

Vraag 3.
Naast het klanttevredenheidsonderzoek, is ook een onderzoek naar de beleving onder chauffeurs en de scholen belangrijk om een volledig beeld te krijgen van de problematiek. Valt dit binnen de scope van het klanttevredenheidsonderzoek? Zo nee, is het college bereid om ook dit te betrekken in het onderzoek of een separaat onderzoek hiernaar te starten?

Antwoord 3: Zo als gemeld bij antwoord 2, leggen wij nu de prioriteit bij een snelle oplossing van de knelpunten en het wegnemen van ongemak. Wij zullen scherp in de gaten hoe één en ander zich ontwikkelt, inclusief de communicatie naar betrokkenen.

Vraag 4.
Welke prestatieafspraken zijn er met deze vervoerder gemaakt en hoe worden deze afspraken geëvalueerd en in welke frequentie?

Antwoord 4:
De prestatie afspraken voor het vervoer vormen een integraal onderdeel van de aanbestedingsprocedure 2019. De gemeente ontvangt maandelijks een managementrapportage over de uitgevoerde ritten. Een onafhankelijk bureau is betrokken om de rechtmatigheid van de facturen te controleren en te toetsen of aan de eisen van de aanbesteding wordt voldaan. De uitkomsten van beide rapportages worden in de contractbesprekingen met de vervoerder besproken.

De algemene gang van zaken en de meldingen over de kwaliteit van de uitvoering vormen eveneens een vast agendapunt in het periodieke overleg. De frequentie dan dit overleg is vier keer per jaar. Wanneer er aanleiding toe is, vindt er ook tussentijds overleg plaats.

Vraag 5.
Welke mogelijkheden heeft het college om sancties op te leggen bij niet goed presteren van de vervoerder c.q. het niet voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken?

Antwoord 5:
Het college kan de opdrachtnemer in gebreke stellen, wanneer niet wordt voldaan aan de prestatie afspraken uit de vervoersovereenkomst. De vervoerder vervoert momenteel echter alle aangemelde leerlingen. Vanwege het (landelijke) tekort aan gekwalificeerde chauffeurs moeten sommige ritten helaas worden gecombineerd met langere reistijden als gevolg. Met deze maatregel lukt het wel, en dat willen wij benadrukken, om het routeplan in de Duin- en Bollenstreek uit te voeren.

Helaas geldt voor een beperkt aantal leerlingen dat zij te maken hebben met een langere reistijd; zij worden wel naar school en terug naar huis gebracht. Wij erkennen dat dat niet optimaal is. Als vanzelfsprekend houden wij dan ook scherp in de gaten hoe één en ander zich ontwikkelt. De vervoerder in gebreke stellen is wat ons betreft niet aan de orde.

Vraag 6.
Welke mogelijkheden heeft of ziet het college om bij een nieuwe aanbestedingsronde sancties op te nemen bij het niet voldoen aan de prestatieafspraak.

Antwoord 6:
Het college heeft het voornemen om zich, in samenspraak met de buurgemeenten, te oriënteren op een andere wijze van aanbesteden, met als doel nog meer te kunnen sturen op de kwaliteit van de uitvoering van het vervoer. Door de perikelen ingevolge de coronarestricties en de daaruit volgende extra werkzaamheden is deze actie uitgesteld, maar niet afgesteld. Wij merken hierbij op dat momenteel het tekort aan personeel zich op landelijk niveau in vele maatschappelijke sectoren manifesteert. Helaas is hiervoor geen eenvoudige oplossing voor handen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. Uiteraard informeren wij u wanneer er ontwikkelingen zijn rond het leerlingenvervoer.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.