Datum: 27-01-2023 - 22:13
04
me
'22
VVD, PvdI, CDA en Lijst Salman onderhandelen voor nieuwe coalitie, GroenLinks en NZLokaal slaan uitnodiging af.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

VVD, PvdI, CDA en Lijst Salman onderhandelen voor nieuwe coalitie, GroenLinks en NZLokaal slaan uitnodiging af.

Brief formateur Roberto ter Hark (zie foto) aan de burgemeester en gemeenteraad: Op woensdag 13 april jl. heeft informateur Mans terugkoppeling gegeven gegeven over zijn bevindingen en adviezen inzake de formatie in Noordwijk. Het advies luidde om met 3 partijen, te weten Partij voor de Inwoners (PvdI), CDA en VVD te verkennen op welke manier te komen tot een werkbare...

en stabiele meerderheid leidt tot een nieuw college voor onze gemeente. De 3 partijen hebben dat advies opgevolgd. Met dit bericht informeer ik u als burgemeester en de gemeenteraad graag over de stappen die wij hebben genomen, waar dit toe heeft geleid en de vervolgstappen die de komende periode volgen. 

Uitganspunt voor de 3 genoemde partijen is vanaf het begin van het (in)formatieproces geweest om geen partijen uit te sluiten. Ook in deze nieuwe fase van de formatie hebben wij dit als uitgangspunt gehanteerd. En tegelijkertijd te onderzoeken hoe tot een stabiele (meerderheid)samenwerking te komen in het belang van de gemeente Noordwijk.

Met het oog op bovenstaande hebben PvdI, CDA en VVD besloten de volgende partijen uit te nodigen voor een gesprek:

* GroenLinks
*NZLokaal
* PUUR
* Lijst Salman
* Bruisend Noordwijk

GroenLinks en NZLokaal hebben om hun moverende redenen besloten niet op onze uitnodiging in te gaan. Dit betreuren wij uiteraard. Tevens respecteren we natuurlijk hun besluit. 

Met PUUR hebben we meerdere gesprekken gevoerd. De gesprekken hadden een open karakter, waren constructief en waar nodig scherp op de inhoud. De sfeer was van dien aard dat alle mogelijke onderwerpen op respectvolle wijze besproken konden worden. In het bijzonder hebben we met PUUR gesproken over het thema bestuurscultuur, transparantie en integriteit. Daarbij hebben we aangegeven het van belang te vinden het verleden met een duidelijke 'uitspraak' achter ons te laten en goede afspraken te maken naar de toekomst.

Uit de gesprekken is helaas gebleken dat PUUR op dit moment een ander beeld heeft over hoe het verleden definitief achter ons te laten. Ons inziens wil en kan PUUR daarmee voor nu onvoldoende afstand nemen van een aantal zaken uit het verleden, hetgeen de gewenste nieuwe start moeilijk maakt.

Onze oplossing is gelegen in het ondersteunen van het besluit en verklaring van het college inzake het document "Ondermijning van de lokale democratie". Ook informateur Mans heeft meerdere malen aangegeven dat de gemeente Noordwijk "last" heeft van het verleden en het ons "in de weg zit". Daarom achten wij het van belang om ook de gemeenteraad zich hierover uit te laten spreken. Tot op heden is dit echter niet gelukt. Het afsluiten van dit hoofdstuk heeft daarmee tot onze spijt nog niet plaatsgevonden. Voorstellen om hier toch in te voorzien zullen we op een passend moment aan de gemeenteraad voorleggen.

Ook met Lijst Salman hebben wij een constructief gesprek gehad. Onze mening met betrekking tot het afsluiten van het verleden zoals hierboven geschetst wordt door hen gedeeld. Ook hebben we in ons gesprek met Lijst Salman stil gestaan bij de campagne. Lijst Salman heeft ons verzekerd, voor zover daar onduidelijkheid over mocht bestaan, zich volledig te zullen inzetten voor alle dorpen in de gemeente Noordwijk: De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.

Tot slot hebben we een gesprek gehad met Bruisend Noordwijk. Dit was tot op heden de enige partij met wie wij in het (in)formatietraject nog niet om tafel hebben gezeten. Bruisend heeft aangegeven zichzelf noch als coalitie, noch als oppositie partij te zien en graag een constructieve rol te spelen vanuit de gemeenteraad waarbij het natuurlijk fijn zal zijn als ook een of meerdere van hun speerpunten terug te vinden zouden zijn in een coalitieakkoord.

Met bovenstaande sluit ik de terugkoppeling over de genomen stappen de afgelopen weken af en kom ik toe aan de conclusies en vervolgstappen: 

De gesprekken hebben geleid tot de conclusie dat Pvdl, CDA, Lijst Salman en VVD voldoende inhoudelijke aanknopingspunten zien in hun programma's, als ook voldoende vertrouwen en chemie onderling ervaren om tot een stabiele coalitie te komen. Vrijdag aanstaande zetten de 4 partijen de inhoudelijke gesprekken om te komen tot een coalitieakkoord, een portefeuilleverdeling en (kandidaat)wethouders voort. Voor het afronden van dit proces denken wij 2 a 3 weken nodig te hebben. 

Inmiddels hebben we als input voor die gesprekken ook verschillende brieven ontvangen van belangrijke partners van de gemeente Noordwijk. Denk daarbij aan het georganiseerde bedrijfsleven, de woonstichtingen, partijen uit de erfgoedsector en verschillende partijen uit de welzijnssector. Wij willen deze partijen en ook de politieke partijen hartelijk danken voor hun input en openhartige gesprekken. De input nemen wij mee in onze afwegingen om te komen tot een coalitieakkoord die op een zo'n breed mogelijk draagvlak kan rekenen, zowel binnen als buiten de politieke arena.

Sommige zaken zullen wat gedetailleerder in ons akkoord terecht komen, andere zaken zullen we op hoofdlijnen houden. Dat betekent dat we gedurende de komende 4 jaren vaak de dialoog zullen zoeken. De dialoog met onze inwoners, ondernemers, het maatschappelijk middenveld, onze partners in de regio en natuurlijk de politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. 

Zodra het coalitieakkoord gereed is, informeer ik u graag nader om samen een geschikt moment uit te zoeken waarop het akkoord gepresenteerd kan worden en wij de politieke partijen die op dit moment niet aan tafel zitten graag de kans geven met ons in gesprek te gaan over het akkoord en daarop nog aanvullingen te doen. Hiermee vertrouw ik erop u als burgemeester en gemeenteraad voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roberto ter Hark 
formateur

Meest populair

  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.
  • RDW geeft géén toestemming aan Strandrups om te mogen rijden.
  • (Update: filmpje blikseminslag) Blikseminslag woning veroorzaakt flinke schade, veel huizen zonder stroom.