Datum: 26-09-2023 - 17:20
15
sep
'23
Formateur Robert Strijk stelt in tussenrapportage voor: Eerst beslissing over De Schelft nemen en daarna verder in gesprek.
Geschreven door Redactie BON > Wendy Weijers
Foto's Redactie BON

Formateur Robert Strijk stelt in tussenrapportage voor: Eerst beslissing over De Schelft nemen en daarna verder in gesprek.

Brief aan de gemeenteraad met tussenrapportage van formateur Robert Strijk: Op dinsdagavond 5 september jl. heeft de Hillegomse burgemeester Arie van Erk verslag gedaan van zijn verkenningsronde langs alle fracties van de gemeenteraad naar aanleiding van de politieke situatie die is ontstaan op 4 juli jl. De dag daarna, op woensdag 6 september heeft u een mail gekregen van de griffier Robert van Dijk waarin hij meldde dat de fractievoorzitters, in een...

overleg na die toelichting door de verkenner, gezamenlijk hebben besloten mij als formateur aan te stellen. Afgelopen maandag en dinsdag heb ik gesproken met een vertegenwoordiging van alle elf fracties uit de Noordwijkse gemeenteraad.

In deze brief geef ik graag een terugkoppeling op mijn eerste bevindingen en licht ik toe welke vervolgstappen ik wil zetten. Allereerst wil ik u allen danken voor de snelheid en flexibiliteit waarmee wij tot een kennismakingsafspraak konden komen. Ik kijk terug op elf prettige en open gesprekken, waarbij eenieder van u heeft toegelicht hoe uw fractie tegen de huidige situatie aankijkt en wat nodig is om verder te gaan.

Zoals in zijn verslag vermeld heeft verkenner van Erk met u gesproken in de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Ik heb gemerkt dat u in lijn met de oproep van hem elkaar de afgelopen weken veel heeft gesproken en opgezocht. Dat is fijn. In veel bilaterale gesprekken en ook overleggen van meerdere fracties is het nodige gewisseld en verkend.

Er zijn daarbij ook nieuwe beelden ontstaan, die aanvullend werken op het advies van de verkenner. Ik merk in de door mij gevoerde gesprekken herkenning bij velen van u voor het geschetste beeld en de voorgestelde intensivering en bijsturingsmaatregelen in de Perspectiefnota. 

Natuurlijk zijn er accentverschillen en fracties hebben bij mij aangegeven welke beleidsdomeinen of programma’s naar hun mening de komende 2,5 jaar meer focus en aandacht moeten krijgen; het bredere beeld is wel steun voor de richting die het college voorstelt.

Op 25 augustus j.l. stuurden de vier fracties van de PvdI, het CDA, de Lijst Salman en de Lijst de Moor u een procesvoorstel om te komen tot een Raadsagenda voor de resterende twee-en-een-half jaar van deze raadsperiode. Ik zou dit procesvoorstel graag willen omarmen en met alle fracties de komende weken willen uitwerken tot een zo breed mogelijk gedragen Raadsagenda.

Dit leidt niet tot een nieuw coalitieakkoord. We zoeken gezamenlijk naar een zo groot mogelijk draagvlak welk (voorgenomen) beleid, programma’s en projecten de komende jaren prioriteit en focus verdienen en waarop de gemeenteraad vorderingen wil zien. 

Het college van B&W kan dit dan samen met de ambtelijke organisatie uitvoeren en uitwerken en nieuwe of aangepaste voorstellen voorleggen aan de raad. Het betekent een versterkte duale samenwerking tussen het college als dagelijks bestuur en de gemeenteraad in haar richtinggevende, kaderstellende en controlerende rol.

Ik denk dat deze voorgestelde aanpak van de vier partijen kan helpen. Ik heb aan de initiatiefnemers gevraagd of we daar iets meer tijd voor kunnen nemen dan de resterende anderhalve week voor de raadsvergadering van 26 september as. Ik zou me willen richten op een raadsbesluit over deze Raadsagenda voor het herfstreces van 14 oktober.

De initiatiefnemers hebben bij mij aangegeven hiermee akkoord te gaan en de burgemeester te vragen het initiatiefvoorstel van de agenda voor de gemeenteraad van 26 september af te halen en later opnieuw te agenderen.  Op 26 september as. neemt de gemeenteraad een besluit over de amendementen over de scenario’s voor De Schelft en de Perspectiefnota. 

Het helpt mijns inziens in de gesprekken over een Raadsagenda als dit besluit over De Schelft door de gemeenteraad op 26 september is genomen. Voor het Raadsakkoord is dat besluit dan een politiek-bestuurlijk feit; een gegeven. In de komende weken tot het herfstreces zal ik alle fracties opnieuw benaderen om door te spreken over de Raadsagenda.

Ik kan dan eventuele vragen beantwoorden waarom ik tot dit voorstel ben gekomen en ga graag met u op zoek hoe de Raadsagenda recht kan doen aan de wensen van uw fractie en op zo’n breed mogelijke steun kan rekenen.

Met vriendelijke groet,

Robert Strijk
Formateur gemeente Noordwijk 

Meest populair

  • Toos van der Valk opent gloednieuw restaurant ‘Vloed’ Van der Valk Palace Hotel.
  • Gemeente komt met persverklaring rondom vergunning Pension Code Rosé.
  • Update: Lichaam van Cees Binnendijk is gevonden. Politie vraagt aandacht voor de vermissing van Cees Binnendijk uit Rijnsburg.
  • UPDATE: Aangepast persbericht van de gemeente: Het strand van Noordwijk is morgen afgesloten, inwoners mogen een frisse neus halen, mits ze de coronarichtlijnen naleven.
  • GGD meldt: twee inwoners van de Gemeente Noordwijk besmet met coronavirus.